Skip to content

Korzyści z korzystnego profilu ryzyka sercowo-naczyniowego w Średnim Wieku w odniesieniu do kosztów Medicare ad

1 miesiąc ago

31 words

Uczestnicy zostali podzieleni na straty według sześciu czynników ryzyka. Za osoby z poniższymi cechami uznano za niskiego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej: ciśnienie krwi . 120/80 mm Hg; poziom cholesterolu w surowicy, <200 mg na decylitr (5,2 mmol na litr) 7; brak palenia; brak zaburzeń elektrokardiograficznych; brak historii cukrzycy; i bez historii zawału mięśnia sercowego.1-3 Dane dotyczące kosztów
Dane dotyczące świadczeń opieki szpitalnej i ambulatoryjnej zostały uzyskane od Administracji Finansowania Opieki Zdrowotnej (HCFA) dla uczestników, którzy przeżyli, którzy ukończyli 65 rok życia i którzy w związku z tym byli uprawnieni do świadczeń Medicare w okresie od 1984 r. – dane z pierwszego roku HCFA były dostępne dla do użytku publicznego – do 1994 r. Dane HCFA dla pacjenta były odsyłane zgodnie z numerem ubezpieczenia społecznego, płcią i datą urodzenia. Zapisy obejmują, dla każdej usługi medycznej obciążającej Medicare, datę doręczenia, całkowite opłaty, grupę związaną z diagnozą, pierwotną diagnozę i do ośmiu innych diagnoz zakodowanych zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, Dziewiąta Rewizja, Modyfikacja Kliniczna (ICD-9-CM) .8 Pliki te zawierają opłaty związane z ostrą opieką szpitalną i ambulatoryjną, ale nie obejmują opłat za wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską i hospicyjną lub leki na receptę. Opłaty ambulatoryjne dotyczą wizyt w izbie przyjęć, przychodni lekarskiej i ambulatoryjnej, badań laboratoryjnych, radiografii, rehabilitacji, radioterapii i dializy nerek. Opłaty za opiekę lekarską, wizyty w gabinetach lekarskich i inne usługi opieki ambulatoryjnej niezwiązane z szpitalem nie są uwzględnione.
Roszczenia Medicare dotyczące opieki szpitalnej i ambulatoryjnej zostały wykorzystane do oszacowania kosztów opieki zdrowotnej. Dla każdego beneficjenta wszystkie opłaty zostały zsumowane, a następnie zannualizowane, dzieląc sumę przez liczbę lat ubezpieczenia Medicare. W przypadku rocznych kosztów związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi uśredniono opłaty za usługi opieki zdrowotnej z rozpoznaniem podstawowym z kodami absolutorium ICD-9-CM od 390 do 459; w przypadku kosztów związanych z nowotworem uśredniono opłaty za usługi o numerach od 140 do 172, od 174 do 184 i od 186 do 208. Opłaty mogą zawyżać koszty, ale są one bardzo skorelowane, a związki czynników ryzyka z kosztami i opłatami prawdopodobnie być konsekwentnym9. Rozsądnie jest przyjąć, że stosunek kosztów do opłat nie różni się systematycznie w zależności od ryzyka.
Analiza statystyczna
Statystyka opisowa została obliczona osobno dla podstawowych cech kobiet i mężczyzn z grupy niskiego ryzyka oraz dla tych, którzy nie zostali sklasyfikowani jako niskiego ryzyka. Procent każdej grupy z kosztami Medicare został określony poprzez podzielenie liczby osób z co najmniej jednym roszczeniem Medicare w okresie ich trwania przez całkowitą liczbę osób w grupie. Średnie roczne opłaty, liczba wizyt w szpitalach i liczba dni korzystania z szpitala (łącznie z pacjentem hospitalizowanym i ambulatoryjnym) zostały ustalone osobno dla każdej osoby. Usługi, które rozpoczęły się i zakończyły w tym samym dniu, zostały policzone jako jeden dzień w szpitalu. W analizach dotyczących płci porównywano także podgrupy niskiego ryzyka z podgrupami niskiego ryzyka po wykluczeniu osób z cukrzycą, przebytym zawałem mięśnia sercowego lub nieprawidłowościami elektrokardiograficznymi w punkcie wyjściowym z podgrup, które nie były nisko zagrożone.
Porównano opłaty dostosowane do wieku i liczby lat ubezpieczenia Medicare i hospitalizacji dla obu podgrup kobiet i kobiet za pomocą analizy wariancji
[więcej w: sklerodermia, oprogramowanie stomatologiczne, ambrisentan ]
[przypisy: hematolog kielce, rak szyjki macicy leczenie, śródmiąższowe zapalenie pęcherza ]

0 thoughts on “Korzyści z korzystnego profilu ryzyka sercowo-naczyniowego w Średnim Wieku w odniesieniu do kosztów Medicare ad”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: masaż relaksacyjny warszawa[…]