Skip to content

przychodnia portowa szczecin energetyków 2 ad 7

1 miesiąc ago

535 words

Niskie wskaźniki GVHD odnotowano u pacjentów z ciężkim, złożonym niedoborem odporności, którzy otrzymywali haploidentyczne przeszczepy, u których stwierdzono średnią progową dawkę 4 × 104 limfocytów T na kilogram. 42 Dziesięciu pacjentów, u których można było ocenić, otrzymało 4 × 104 do 8 × 104 limfocytów T na kilogram, który był nieco powyżej tego progu, ale GVHD nie rozwijał się. Globulina antyitocytarna o okresie półtrwania w osoczu wynoszącym sześć dni, który podawano podczas kondycjonowania, mogła pomóc w zapobieganiu GVHD przez działanie cytotoksyczne przeciwko limfocytom T dawcy. Kolejnym celem tego badania było przetestowanie schematu kondycjonowania, który ułatwiłby przeszczepienie rozległego niedopasowanego limfocytami T transplantacji, ale nie miałby nadmiernej toksyczności niehematologicznej, co stanowiło poważny problem w poprzednich badaniach klinicznych. 43-45 Podstawienie fludarabiny do cyklofosfamidu nie zmniejszyły stopnia immunosupresji (nawet przy mniejszej dawce fludarabiny), na co wskazywał brak klonowalnych limfocytów T w krwi obwodowej na końcu reżimu kondycjonowania i doskonałe wszczepienie. Ponadto, toksyczność niehematologiczna była minimalna: nie było żadnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a częstość występowania ciężkiego zapalenia błony śluzowej była niska. Ponieważ śmiertelna dekompensacja płuc wystąpiła u 2 z pierwszych 10 pacjentów, zmniejszyliśmy dawki tiotepy i promieniowania płucnego. Po tych modyfikacjach komplikacja ta nie powtórzyła się. W przypadku ostatnich 30 pacjentów warunkowanie przed traktowaniem wstępnym obejmowało także cyklosporynę, próbując zahamować uwalnianie cytokin po chemioradioterapii, co obserwowano in vitro46 i in vivo .47 Szczególna rola cyklosporyny w obniżaniu śmiertelności związanej z przeszczepami u tych pacjentów byłaby niezwykle trudna. ustalić.
Poważnym problemem w transplantacji zubożonego w komórki T szpiku kostnego jest zwiększone ryzyko nawrotu po transplantacji.48,49 W naszym badaniu nawroty wystąpiły u pacjentów z ALL, szczególnie u pacjentów z nawrotem w momencie przeszczepienia. Wynik ten nie był nieoczekiwany i odzwierciedlał częstość nawrotów u podobnych pacjentów z ALL po przeszczepieniu niezmanipulowanym dopasowanym szprowsem50. Do tej pory 2 z 20 pacjentów z AML miało nawrót, mimo że wszyscy byli w grupie wysokiego ryzyka. Chociaż kontrola jest krótka, w naszym poprzednim badaniu pilotażowym skumulowana częstość nawrotów po transplantacji wynosiła 28 . 17 procent po 4,5 roku (minimalna obserwacja, 3 lata) u 12 pacjentów z zaawansowaną postacią AML. Te wyniki sugerują, że zubożone w niedobór T komórki transplantacyjne uruchamiają unikalne mechanizmy efektorowe typu szczep-versus-białaczka . W wielu z 43 donor-biorców w obecnym badaniu, naturalne komórki zabójcze dawcy nie rozpoznały allotypów kompleksu głównego zgodności tkankowej biorcy iw konsekwencji były zdolne do zabijania komórek krwiotwórczych od biorcy in vitro. Po transplantacji z zaskoczeniem odkryliśmy, że nowy repertuar dawców komórek naturalnych zabójców zawierał wysokie częstotliwości aloreaktywnych klonów zabójcy-dawców w przeciwieństwie do GVHD.50. Ponadto duży odsetek odtworzonych komórek T wykazywał rozpoznawanie allotypów podobnie jak z komórek naturalnych zabójców.51,52 Ponieważ AML, ale nie WSZYSTKIE blastery były celem alloreaktywności komórek zabójczych komórek dawcy w stosunku do biorcy, możliwe jest, że te komórki NK są częściowo odpowiedzialne za niski wskaźnik nawrotu u pacjentów z AML.
Wysoka częstość powikłań zakaźnych była prawdopodobnie spowodowana opóźnieniem w rekonstytucji limfocytów T
[podobne: hurtownia portfeli, belimumab, noni ]
[przypisy: przerzuty do kości, przetoka okołoodbytnicza, przetoka zębowa ]

0 thoughts on “przychodnia portowa szczecin energetyków 2 ad 7”