Skip to content

rehmedis warszawa opinie

2 miesiące ago

468 words

Warunki traktowania wodorosiarczynem i sekwencje starterów do amplifikacji regionu egzonu A / B były takie, jak opisano poprzednio. Amplikon z tego ostatniego regionu sekwencjonowano bezpośrednio, a także trawiono FauI lub HinfI w celu określenia konwersji cytozyny na tymidynę. Następujące startery do przodu i do tyłu użyto do amplifikacji regionu egzonowego NESP55 z DNA potraktowanego wodorosiarczynem: 5a-GAGGATAAAGATTTAAGGGATTT-3. i 5a-CTCAAACTCCCCAATTTAAC-3. do pierwotnej PCR i 5a -GAAGGAGTTTAAGGAGGAGAAGTAG-3. i 5. -CCATAAAAACAAAAAAAATCTAAAC-3. do nested PCR. Amplikon został bezpośrednio zsekwencjonowany i również strawiony AciI. Następujące startery użyto do amplifikacji regionu eksonowego XL z DNA potraktowanego wodorosiarczynem: 5a-GGTAGTTTATTTTAAGAGGTTGTTAGATTT-3. i 5. -AAAAAAATACTTTTCCTCCCTCC-3. do pierwotnej PCR i 5 (3-GGGTAGTAGTTTTTGGATGGAGAT-3. i 5. -CATCTCTACTACTTCCTCCTCAACTAAA-3. do nested PCR. Amplikon został bezpośrednio zsekwencjonowany lub strawiony SalI. Analizy metylacji usuniętego regionu i promotora STX16. Bisulfitową analizę PCR użyto do oceny metylacji różnicowej przy 15 dinukleotydach CpG zlokalizowanych w eksonie 4 STX16. Poprzez zastosowanie genomu DNA leukocytów od dotkniętego członka pokrewnego F (F-IV / 47), który odziedziczył delecję 3 kb od niej matki, lub z nienaruszonego przymusowego przewoźnika tego samego rodzaju (F-III / 34), który odziedziczył to samo usunięcie ze strony ojca (22), można było przeprowadzić oddzielną analizę alleli ojcowskich i matczynych. Analizę przeprowadzono również na DNA pochodzącym z normalnej kontroli i uprzednio opisanemu pacjentowi z ojcowskim jednoizbową izodysomią chromosomu 20q (28). Pierwsza PCR wykorzystała następujące startery do przodu i do tyłu: 5. -GATTGAGTGAATAGAGTTTTTTATTTTT-3. i 5a-ATTCCAAACCAAAATTTCACATAAA-3 .; w zagnieżdżonej PCR zastosowano następujące startery do przodu i do tyłu: 5 (3-GTGGTAGTGTTAGTAGAGGGGTTTTT-3. i 5a-AACATATTCAAAAACTAACAATAAAAAATA-3 .. Zagnieżdżony amplikon, który odpowiadał nukleotydom 4,501. 4,848 AL139349, zsekwencjonowano bezpośrednio lub po subklonowaniu do wektora pCR4-TOPO z Invitrogen Corp. (Carlsbad, California, USA). Endonukleazy restrykcyjne HinfI lub AciI zastosowano również do trawienia amplikonów w celu oceny konwersji cytozyny do tymidyny za pośrednictwem wodorosiarczynu. Metylowanie dinukleotydów CpG badano również w dwóch różnych regionach wyspy CpG obejmującej przypuszczalny promotor STX16. Analizę przeprowadzono za pomocą próbek genomowego DNA z normalnej kontroli i pacjenta z ojcowskim jednoizbową izodysomią chromosomu 20q (28). Primary PCR dla jednego z tych regionów użyty 5. -TTGTTTTAATGGATGTTTTATATTAATTTT-3. i 5a-AACACAAAAACTCCAAACAACCTAAC-3. jako startery do przodu i do tyłu, odpowiednio. Zagnieżdżony PCR użyty 5. -GGGTTAGGTTTTTGGTTTTAAGTTT-3. i 5a-AAAAATCTCTATATTCCCTACCTAAACC-3 .. Zagnieżdżony produkt (nukleotydy 108 821 89,103 z AL050327) był zsekwencjonowany bezpośrednio lub strawiony HhaI lub HpyCH4IV. Pierwotna PCR dla drugiego regionu wykorzystywała 5a-TGGGGATTATGTTTTTAATTTGATT-3. i 5a-AAAAACACCAACCAAACAAC-3. jako startery do przodu i do tyłu, odpowiednio. Zagnieżdżony PCR dla drugiego regionu użyty 5. -GTAGTGTGGGGATAAATTTTTTTT-3. i 5a-AACATCCATTAAAACAAATAACAAAATAC-3 .. Zagnieżdżony produkt (nukleotydy 108,044. 108, 382 z AL050327) był zsekwencjonowany bezpośrednio lub strawiony za pomocą Hinfl. We wszystkich reakcjach amplifikacji DNA potraktowanego wodorosiarczynem zastosowano HotMaster Taq z Eppendorf North America Inc. (Westbury, New York, USA). Warunki obejmowały jeden cykl 94 ° C przez 2 minuty; 40 cykli (pierwotnie) lub 25 cykli (zagnieżdżonych) 94 ° C przez 45 sekund, 54 ° C przez 45 sekund i 65 ° C przez 2 minuty; i jeden cykl 65 ° C przez 10 minut. Analiza sekwencji nukleotydów i porównania
[przypisy: rak kolczystokomórkowy, hematolog kielce, schizofrenia hebefreniczna ]

0 thoughts on “rehmedis warszawa opinie”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wysiłkowe nietrzymanie moczu[…]