Skip to content

www dominik krakow pl

1 miesiąc ago

603 words

Jest zatem możliwe, że element działający w układzie cis zakłócony przez delecję zidentyfikowaną w AD-PHP-Ib bierze udział w tworzeniu i / lub utrzymywaniu odcisku eksonu A / B w żeńskiej linii płciowej, a nie w komórkach somatycznych. Na przykład element ten może być wymagany do prawidłowego oddziaływania między regionem egzonu A / B i jedną lub większą liczbą metylotransferaz DNA w żeńskiej linii płciowej. Konieczne są zatem dalsze badania w celu określenia roli usuniętego regionu w regulacji metylacji eksonu A / B. Rysunek 5 Możliwy mechanizm molekularny leżący u podstaw znacznej utraty Gs. ekspresja w kanaliku proksymalnym nerki w AD-PHP-Ib. Macierzyńskie dziedziczenie mikrodelecji wiąże się z utratą metylacji w eksonie A / B i bez zaburzeń epigenetycznych w DMES NESP55 i XL, podczas gdy ojcowskie dziedziczenie tej samej delecji nie jest związane z defektami metylacji. Postulujemy zatem, że zidentyfikowana mikrodelecja, która zawiera eksony STX16 4. 6, zakłóca domniemany element działający w układzie cis, regulujący odcisk metylacji eksonu A / B. Zasugerowano, że w kanalikach proksymalnych nerek brak metylacji eksonu A / B i / lub aktywna transkrypcja mRNA A / B, z których oba są normalnie obserwowane w ojcowskim allelu GNAS, pośredniczą w cis Gs. transkrypcja (24). W związku z tym przewiduje się, że matczyna utrata metylacji egzonu A / B w AD-PHP-Ib spowoduje znaczne zmniejszenie Gs. poziom ekspresji w tej tkance, co prowadzi do oporności na PTH (i być może na inne hormony), w których działaniu pośredniczy receptor PTH / PTHrP, przeważnie receptor sprzężony z Gs (43). Czarne i szare pola przedstawiają egzony STX16 i GNAS odpowiednio w kierunku sensownym lub antysensownym. Białe pudełka, NPEPL1; gwiazdki, metylacja CpG; strzałki, kierunek aktywnej transkrypcji. Imprintowe elementy kontrolne, które wykazują efekty dalekiego zasięgu zostały zdefiniowane dla innych odciśniętych loci u ludzi i myszy (33), a mikrodelecje zakłócające te elementy regulacyjne zostały zidentyfikowane w zaburzeniach ludzkich innych niż AD-PHP-Ib (34, 35). W przeciwieństwie do większości elementów sterujących nadrukiem, usunięty region w AD-PHP-Ib ma niską zawartość CpG i nie wykazuje dowodów na różnicową metylację (patrz Figura 4). Jednakże, w oparciu o te cechy, przypomina centrum imprintingu zakłócone u niektórych pacjentów z zespołem Angelmana (36. 38). Chociaż homologii sekwencji nie można było znaleźć między usuniętymi regionami w zespole Angelmana i AD-PHP-Ib, niektóre z zachowanych ewolucyjnie sekwencji intronowych w regionie usuniętym w AD-PHP-Ib mogą reprezentować elementy regulatorowe wymagane do metylacji eksonu A / B. Dwa bezpośrednie powtórzenia flankujące mikrodelecję AD-PHP-Ib składają się z przeplatających się powtarzających się elementów bogatych w AT, MIR i MER46A, jak również interweniujących sekwencji unikalnych i nie wydają się być powtórzone jako całość w innym miejscu w genomie. Powtarzające się sekwencje DNA zostały zlokalizowane w pobliżu punktów przerwania delecji w innych dziedzicznych zaburzeniach. Podczas, gdy wysoce repetytywne elementy Alu wydają się być najpowszechniej zaangażowane w te delecje (39), powtarza się także słabe powtórzenia, które flankują związane z chorobą delecje w pewnych zaburzeniach, takich jak zespół DiGeorge a (40) i zespół Pradera-Willi / Angelmana. (41). Jak sugerowano wcześniej dla tych innych zaburzeń, mechanizm obejmujący rekombinację homologiczną między powtórzeniami towarzyszącymi może doprowadzić do delecji w założycielach AD-PHP-Ib. Oczekuje się, że delecja generowana przez taki mechanizm będzie występować częściej niż inne typy mutacji (takie jak losowe rearanżacje genomowe i zmiany pojedynczych nukleotydów), wskazując korzystny mechanizm wywoływania mutacji. Ta prognoza sugeruje, że mikrodelecja 3 kb powstaje niezależnie w każdym pokoleniu
[hasła pokrewne: przerzuty do kości, rzepka kolanowa, psychoterapia psychodynamiczna ]

0 thoughts on “www dominik krakow pl”