Skip to content
4 tygodnie ago

138 words

width=300Rekrutacja trwała od listopada 2013 r. Do lutego 2015 r. W pięciu oddziałach intensywnej opieki medycznej w czterech szpitalach. Wszystkie rekrutacje do poszczególnych OIOM zostały przebadane pod kątem kwalifikowalności. Łącznie 444 pacjentów spełniających kryteria włączenia do badania przebadano pod kątem kwalifikowalności. Spośród nich 44 pacjentów odmówiło wyrażenia zgody na uczestnictwo, a 336 okazało się niekwalifikowalnych na podstawie uruchomienia kryterium wykluczenia lub z innego powodu. Spośród 64 kwalifikujących się pacjentów, którzy wyrazili zgodę, 26 zostało wykluczonych przed randomizacją, spośród których 19 miało zdolność fagocytozy ≥ 50%. Siedemnastu pacjentów przydzielono losowo do grupy otrzymującej GM-CSF, a 21 do grupy otrzymującej placebo. Brak równowagi w wskaźniku alokacji wynikał z zastosowania randomizacji blokowej i stratyfikacji.
[przypisy: przerzuty do kości, przetoka okołoodbytnicza, przetoka zębowa ]

0 thoughts on “Wyniki cz. 1”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: okulista dziecięcy wrocław prywatnie[…]